Dane podmiotu

Nazwa F&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa F&B
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000520244
NIP 0
REGON 0
Siedziba kraj POLSKA, woj. LUBUSKIE, powiat M. ZIELONA GÓRA, gmina M. ZIELONA GÓRA, miejsc. ZIELONA GÓRA
Adres ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO, nr 7, lok. 5, miejsc. ZIELONA GÓRA, kod 65-047, poczta ZIELONA GÓRA, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2014-08-21
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Przedmiot działalności
01, , , UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
10, , , PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
11, , , PRODUKCJA NAPOJÓW
12, , , PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
13, , , PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
14, , , PRODUKCJA ODZIEŻY
15, , , PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
16, , , PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
17, , , PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
18, , , POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
19, , , WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
42, , , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
45, , , HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
49, , , TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
52, , , MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
55, , , ZAKWATEROWANIE
56, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
63, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA
78, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
81, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
85, , , EDUKACJA

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Kruczek Beata Maria Prezes Zarządu 1983-07-16

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Kwirynus Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna

Dane podmiotu F&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - F&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu F&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000520244, NIP - 0, REGON - 0. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu F&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. LUBUSKIE, powiat M. ZIELONA GÓRA, gmina M. ZIELONA GÓRA, miejsc. ZIELONA GÓRA. Adres ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO, nr 7, lok. 5, miejsc. ZIELONA GÓRA, kod 65-047, poczta ZIELONA GÓRA, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl