Dane podmiotu

Nazwa E - WIND ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E - WIND ENERGY
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000314035
NIP 9522057162
REGON 141510393
Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
Adres ul. TUWIMA, nr 9, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 05-075, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2008-09-19
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przedmiot działalności
35, 1, , WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
41, 1, , REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41, 2, , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
42, 2, , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
43, 1, , ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
43, 2, , WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
47, 9, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
71, 1, , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
71, 2, , BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
96, 09, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
33, 1, , NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ
33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
43, 9, , POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE
72, 1, , BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
73, 1, , REKLAMA
74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Wierzbicki Piotr Prezes Zarządu 1978-01-18
Radzio Robert Andrzej Wiceprezes Zarządu 1979-04-30

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Wierzbicki Piotr 1978-01-18
Radzio Robert Andrzej 1979-04-30

Prokurenci:

Nazwisko i imię
Radzio Joanna
Wierzbicki Stanisław

Dane podmiotu E - WIND ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E - WIND ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E - WIND ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000314035, NIP - 9522057162, REGON - 141510393. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E - WIND ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA. Adres ul. TUWIMA, nr 9, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 05-075, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl