Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKA AGENCJA FACTORINGOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa ŚLĄSKA AGENCJA FACTORINGOWA
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000248100
NIP 9670820939
REGON 91510026
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat RACIBORSKI, gmina RACIBÓRZ, miejsc. RACIBÓRZ
Adres ul. ---, nr ---, lok. ---, miejsc. RACIBÓRZ, kod ---, poczta ---, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA AKCYJNA
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2005-12-29
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przedmiot działalności
35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
35, 30, Z, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
45, 11, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
45, 19, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
45, 31, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
45, 32, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
46, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
46, 17, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
46, 21, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
46, 22, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN
46, 32, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
46, 33, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
46, 34, A, SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
46, 36, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH
46, 37, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW
46, 39, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
46, 49, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
46, 61, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
46, 63, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
46, 71, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
46, 72, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
46, 73, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
46, 74, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
46, 75, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
46, 76, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
46, 77, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 22, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 25, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 26, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 30, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
47, 41, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 52, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 77, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 78, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
49, 31, Z, TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
49, 32, Z, DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH
49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
52, 10, , MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
53, 20, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET
58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
66, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
66, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
66, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
77, 32, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
92, 00, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
96, 01, Z, PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH
96, 04, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Organ nadzoru:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Gorczyca Ludwik 1958-06-16
Pawlikowski Jarosław 1986-04-11

Prokurenci:

Nazwisko i imię
Pawlikowski Adam

Dane podmiotu ŚLĄSKA AGENCJA FACTORINGOWA SPÓŁKA AKCYJNA przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKA AGENCJA FACTORINGOWA SPÓŁKA AKCYJNA. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKA AGENCJA FACTORINGOWA SPÓŁKA AKCYJNA - 0000248100, NIP - 9670820939, REGON - 91510026. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKA AGENCJA FACTORINGOWA SPÓŁKA AKCYJNA to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat RACIBORSKI, gmina RACIBÓRZ, miejsc. RACIBÓRZ. Adres ul. ---, nr ---, lok. ---, miejsc. RACIBÓRZ, kod ---, poczta ---, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl