Dane podmiotu

Nazwa E NET PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa E NET PRODUCTION
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000234157
NIP 6342567457
REGON 240075199
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat KATOWICE, gmina KATOWICE, miejsc. KATOWICE
Adres ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, nr 171, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-524, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2005-06-02
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przedmiot działalności
47, 42, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 59, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 78, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 79, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
61, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
62, 0, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
58, 2, , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
17, 23, Z, PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
18, 12, Z, POZOSTAŁE DRUKOWANIE
58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
58, 1, , WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
60, 10, Z, NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH
60, 20, Z, NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
73, 1, , REKLAMA
74, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
82, 9, , DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
85, 32, , SZKOŁY ZAWODOWE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH
85, 5, , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
59, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
59, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
47, 41, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Konopka Paweł Prezes Zarządu 1975-08-23
Burszczan Konopka Elżbieta Wiceprezes Zarządu 1975-04-26
Luchowski Paweł Członek Zarzadu 1982-05-12

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Konopka Paweł 1975-08-23
Burszczan Konopka Elżbieta 1975-04-26

Prokurenci:

Nazwisko i imię
Konopka Kamil Sebastian

Dane podmiotu E NET PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - E NET PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu E NET PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000234157, NIP - 6342567457, REGON - 240075199. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu E NET PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat KATOWICE, gmina KATOWICE, miejsc. KATOWICE. Adres ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, nr 171, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-524, poczta KATOWICE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl