Dane podmiotu

Nazwa ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skrócona nazwa ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
Numer KRS 0000179932
NIP 6342559191
REGON 278138148
Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
Adres ul. JANA III SOBIESKIEGO, nr 11, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-082, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2003-11-26
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Adres WWW
Email
Status OPP NIE
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Nazwa organu reprezentacji W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA REPREZENTACJI SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z
Przedmiot działalności
01, , , UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
08, 1, , WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY
16, , , PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
17, 2, , PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
18, , , POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
23, 6, , PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU
26, , , PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
27, , , PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
28, , , PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
31, , , PRODUKCJA MEBLI
33, , , NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
37, , , ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
38, 2, , PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW
38, 3, , ODZYSK SUROWCÓW
39, 00, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
42, , , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
46, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
46, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
46, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
46, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
46, 4, , SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
46, 5, , SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
46, 6, , SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
46, 7, , POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
47, 1, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 7, , SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 4, , SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 5, , SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 6, , SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 8, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
47, 9, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
95, , , NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
52, , , MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
55, , , ZAKWATEROWANIE
56, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
58, , , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
60, , , NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
61, , , TELEKOMUNIKACJA
62, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
63, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
70, , , DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
73, 1, , REKLAMA
73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
74, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
74, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA
79, , , DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
78, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
80, , , DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
81, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
82, 92, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
82, 1, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ
82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
85, , , EDUKACJA
86, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
86, 2, , PRAKTYKA LEKARSKA
86, 9, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
87, , , POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
88, , , POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
59, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW
91, 01, B, DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW
93, 1, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
93, 2, , DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data urodzenia
Miklis Krystian Jan Prezes Zarządu 1965-12-25

Wspolnicy:

Nazwisko i imię Data urodzenia
Maksimum Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Holding Spółka Komandytowo- Akcyjna

Dane podmiotu ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedstawiono w tabeli.

Kluczowe informacje na podmiotu - ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Numer KRS podmiotu ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 0000179932, NIP - 6342559191, REGON - 278138148. Za pomocą Numeru KRS można dowiedzieć się, gdzie znajduje się firma. Siedziba podmiotu ŚLĄSKI DOM INWESTYCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE. Adres ul. JANA III SOBIESKIEGO, nr 11, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-082, poczta KATOWICE, kraj POLSKA.

Dane podmiotu są wyświetlane zgodnie z danymi Krajowy rejestr sądowy.

Źródło danych: mojepanstwo.pl